Πληρωμές

  • Η Vital Concept δέχεται πληρωμές με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες (Visa, Visa Electron, VPay, Master Card, Maestro) και τις πληρωμές PayPal.
  • Η Vital Concept δεν είναι υπεύθυνο για τυχόν ενέργειες του τελωνείου ή της επιλεγμένης υπηρεσίας παράδοσης πακέτων.
  • Η Vital Concept δεν έχει κανέναν έλεγχο επ' αυτού. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για τυχόν τελωνειακές επιβαρύνσεις που μπορεί να ισχύουν για την αποστολή.
  • Τα τελωνεία καθορίζουν αυτές τις χρεώσεις και η Vital Concept δεν έχει κανένα τρόπο να γνωρίζει τι αφορούν αυτά τα τέλη.
  • Για παραγγελίες εντός της ΕΕ εφαρμόζεται στο τιμολόγιο το αντίστοιχο ΦΠΑ, για τις παραγγελίες εκτός του ΦΠΑ της ΕΕ δεν περιλαμβάνεται στην τιμή ούτε εμφανίζεται στο τιμολόγιο.
  • Οι παραγγελίες σε χώρες εκτός της ΕΕ ενδέχεται να υπόκεινται σε ΦΠΑ, εισαγωγικούς δασμούς ή / και φόρους, οι οποίοι εισπράττονται όταν το πακέτο φτάσει σε εσάς. 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΙΤΛΟΥ: Όλα τα προϊόντα παραμένουν ιδιοκτησία του Vital Concept μέχρι την πλήρη πληρωμή.

Compare products